เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด


เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรักษาความปลอดภัยมามากกว่า 40 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด และ บริษัท พีที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด ตามลำดับ

ต่อมาได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด ดำเนินงานภายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ ปลอดภัย พ.ศ. 2558 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด ได้ตระหนักถึงงานรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ รวมถึงความสงบสุขในสังคม บริหารจัดการ งานโดยคณะผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ประกอบไปด้วย อดีตนายตำรวจ นักธุรกิจเอกชน รวมถึงทีมงานสนับสนุนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับแนวคิดมุ่งมั่น พัฒนางานด้านรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัย และดีที่สุด

พนักงานรักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯ ทุกคน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของตัวเอง จึงทำให้มีการฝึกอบรมทบทวนอยู่เสมอ ดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการงานด้านความปลอดภัยอย่างดีที่สุดจากเรา