พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อทบทวน