พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝึกทบทวนระเบียบแถว ฝึกอบรมกำชับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การส่งมอบสถานการณ์ระหว่างเปลี่ยนกะ