พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน จะต้องติดเครื่องหมาย รปภ. รับอนุญาตไว้ในเครื่องแบบ