พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต จากนายทะเบียน (ต่ออายุใบอนุญาตทุก 3 ปี)