พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558