พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝึกทบทวนศิลปะป้องกันตัวและการระงับเหตุ